Quotex Bonus: Mahabaty nädip almaly

Quotex Bonus: Mahabaty nädip almaly
 • Mahabat döwri: Çäklendirme ýok
 • Mahabatlandyryş: 100% goýum bonusy
Ygtybarly we girdejili söwda platformasy, ulanyjylaryna bonuslar we baýraklar hödürleýän platforma gözleýän bolsaňyz, “Quotex” siziň üçin iň oňat saýlaw bolup biler. “Quotex”, walýuta jübütleri, harytlar, paýnamalar we kriptografik walýuta ýaly dürli aktiwleri hödürleýän ikili opsiýa dellalydyr. “Quotex”, söwda tejribesini ýokarlandyrmak üçin ulanyjylaryna dürli bonuslary hem hödürleýär. Bu makalada, “Quotex” bonus programmasy we girdeji gazanmak üçin ondan nädip peýdalanyp boljakdygy bilen içgin tanyşarys.


Quotex Bonus näme

Quotex bonus, Quotex müşderilerine wepalylygy we işjeňligi üçin sylag bermek üçin hödürleýän mahabat teklibidir. “Quotex” bonus söwda kapitalyňyzy köpeltmek we girdejiňizi ýokarlandyrmak üçin ulanylyp bilner.

“Quotex” bonusynyň iki görnüşi bar: goýum bonusy we goýum ýok bonus.
 • Goýum bonus, “Quotex” hasabyňyzyň galyndysyna goşýan goýum mukdaryňyzyň göterimidir.
 • Goýum ýok, “Quotex” size hiç hili goýum talap etmezden mugt berýän belli bir mukdarda pul.

Quotex bonusyny nädip almaly

“Quotex”, söwdagärleriň söwda hasaplaryny ýokarlandyrmaga gönükdirilen birnäçe bonuslardan we mahabatlardan ybarat giň bonus programmasyny hödürleýär. Quotex-de alyp boljak bonuslaryň arasynda Hoş geldiňiz Bonusy, Depozit Bonusy we Töwekgelçiliksiz Söwda bar, bularyň hemmesi söwdagärleriň üstünlik derejesini ýokarlandyrmak üçin niýetlenendir. Geliň, bu bonuslaryň hersine has içgin seredeliň.
 1. Hoş geldiňiz Bonus: Hoş geldiňiz Bonusy, Quotex bilen ilkinji gezek hasaba alnan täze ulanyjylar üçin elýeterli aýratyn teklip . Hoş geldiňiz Bonusyna girmek üçin täze hasap açmaly we ilkinji goýumyňyzy etmeli. Bonusyň mukdary üýtgeýär we goýumyň mukdaryna baglylykda başlangyç goýumyň 100% -ine çenli bolup biler. Mysal üçin, 100 dollarlyk goýum 100 dollara çenli bonus alyp biler.

 2. Depozit bonusy: Depozit bonusy, Quotex ulanyjylary üçin elýeterli başga bir bonus. Bu bonus, söwda hasabyna goýum goýýan ulanyjylara hödürlenýär. Bonusyň mukdary goýum mukdaryna bagly bolup, goýum mukdarynyň 10% -den 35% -ine çenli bolup biler. Mysal üçin, 500 dollar goýsaňyz, 175 dollara çenli bonus alyp bilersiňiz.
  Quotex Bonus: Mahabaty nädip almaly
  “Quotex” programmasynda goýum bonus
  Quotex Bonus: Mahabaty nädip almaly

 3. Töwekgelçiliksiz söwdalar: Töwekgelçiliksiz söwdalar bonus, Quotex tarapyndan hödürlenýän özboluşly bonus. Bu bonus bilen, öz puluňyza töwekgelçilik etmän söwda edip bilersiňiz. Söwda üstünlikli bolsa, girdejini saklap bilersiňiz. Söwda şowsuz bolsa, “Quotex” söwda mukdaryny hasabyňyza gaýtaryp berer. Bu bonus, öz puluňyza töwekgelçilik etmän täze söwda strategiýalaryny synap görmegiň ajaýyp usulydyr.


“Quotex” bonusyndan nädip pul çykarmaly

Dolandyryş talaplaryny ýerine ýetirýänçäňiz, bonus mukdaryny özi alyp bilmersiňiz. Dolandyryş talaby, bonusy yzyna almazdan ozal öndürmeli söwda mukdarydyr. Depozit bonusy üçin dolanyşyk talaby bonus mukdaryndan 100 esse köpdür. Mysal üçin, 100 dollarlyk depozit bonusyny alsaňyz, bonusy yzyna almazdan ozal 10 000 dollar bahasy bilen söwda etmeli.
Quotex Bonus: Mahabaty nädip almaly


Quotex-iň Bonus programmasynyň artykmaçlyklaryny nädip artdyryp bilersiňiz

Quotex bonus, söwda kapitalyňyzy we girdejiňizi artdyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir. Şeýle-de bolsa, ony nähili ulanýandygyňyz barada akylly we strategiki bolmaly. “Quotex” bonusyndan nädip has köp peýdalanmalydygy barada käbir maslahatlar:
 • Goýumyňyzyň mukdary üçin dogry bonus göterimini saýlaň. Depozit mukdaryňyz az bolsa, balansyňyzy ýokarlandyrmak üçin has ýokary bonus göterimini saýlap bilersiňiz. Uly goýum mukdary bar bolsa, dolanyşyk talaplaryny azaltmak üçin has pes mukdarda göterim saýlap bilersiňiz.
 • Quotex bonusyny paýhasly we jogapkärçilikli ulanyň. Her söwdada hasabyňyzyň balansynyň 5% -den gowragy bilen söwda etmäň. Lossesitgileri artykmaç ýa-da kowmaň. Söwda meýilnamaňyza we töwekgelçilikleri dolandyrmagyň düzgünlerine eýeriň.
 • Söwda endikleriňizi öwreniň we ösdüriň. Quotex wideo sapaklary, webinarlar, makalalar we strategiýalar ýaly mugt okuw materiallaryny hödürleýär. Şeýle hem, demo hasabyny hakyky pul töwekgelçiligine salman söwda endikleriňizi ulanmak üçin ulanyp bilersiňiz.
 • “Quotex” -iň goşmaça mahabatlaryndan we pul baýraklary üçin ýaryşlara ýa-da bäsleşiklere gatnaşmak, söwda görkezijilerini ýokarlandyrmak üçin signallary we görkezijileri ulanmak ýaly aýratynlyklardan peýdalanyň.

Netije: Quotex Bonus söwda kapitalyňyzy artdyrýar we girdejiňizi ýokarlandyrýar

“Quotex” häzirki wagtda bazardaky iň oňat ikilik wariantlarynyň biridir. Aktiwleriň giň toplumyny, ýokary tölegleri, çalt ýerine ýetirilişi we ulanyjy üçin amatly interfeýsi hödürleýär. Şeýle hem, söwda kapitalyňyzy we girdejiňizi artdyrmaga kömek edip biljek sahy bonus programmasyny hödürleýär.

Şeýle-de bolsa, “Quotex” bonusynyň nähili işleýändigine we ony nädip netijeli ulanmalydygyna düşünmeli. Goýum mukdary üçin dogry bonus göterimini saýlamaly, Quotex bonusyny paýhasly we jogapkärçilikli ulanmaly, söwda endikleriňizi öwrenmeli we ösdürmeli we beýleki mahabatlardan peýdalanmaly.
Thank you for rating.